2021-12-01 08:38:00

Natječaj za posao (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020) i Pravilnika o zapošljavanju ravnatelj Srednje škole Stjepana Sulimanca raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa.

nastavnik/ca praktične nastave i vježbe, poljoprivreda – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, 28 sata praktične nastave

Uvjeti : prema Zakonu o odgoju i  obrazovanju   u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/2011, 16/2012, 86/2012, , , 152/14, 07/17, 68/18), i Kurikulumom nastavnog predmeta.

Dokumentacija potrebna za prijavu na Natječaj:

prijava u kojoj se obavezno navodi osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te  e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje životopis dokaz o stečenoj stručnoj  spremi/vrsti obrazovanja dokaz o državljanstvu uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne starije od dana raspisivanja natječaja elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Mjesto rada: Srednja škola Stjepana Sulimanca, Dravska 41, 33405 Pitomača

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Svi dokumenti mogu biti u presliku.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju koje se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji je objavljen na sljedećoj poveznici:

http://ss-stjepana-sulimanca.skole.hr/upload/ss-stjepana-sulimanca/images/static3/1787/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.PDF

Kandidati će o vremenu i mjestu procjene i/ili testiranja te područjima testiranja biti obaviješteni putem web stranice škole ili e-maila navedenog u prijavi.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije predlaganja Školskom odboru za izbor, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od imenovanja. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana.

Javni natječaj za izbor kandidata provodi komisija koju imenuje ravnatelj škole. Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje, a nakon toga na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu. Testiranje kandidata provodi komisija, a razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ravnatelj škole. Na temelju rezultata testiranja i provedenog razgovora (intervjua) ravnatelj škole će predložiti Školskom odboru kandidata/kinju za izbor.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju i/ili razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici škole, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Svaki kandidat smije se isključivo kandidirati na radno mjesto onako kako je objavljeno i opisano u natječaju. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od prvog narednog dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole (01.12.- 08.12.2021.). 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju isključivo  poštom na adresu: Srednja škola Stjepana Sulimanca, Dravska 41, Pitomača  s naznakom „Za natječaj – nastava “.

 

Ravnatelj:

Josip Ivoš, mag.philol.germ. et mag. hist.


Srednja škola Pitomača