preskoči na sadržaj

Srednja škola Stjepana Sulimanca

Upisi u šk. god. 2019./2020.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (Narodne novine, broj  53/2019 ) i članka 163.-166. Statuta, Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača, objavljuje

N A T J E Č A J
ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJIH ŠKOLA
ZA 2019./2020. ŠKOLSKU GODINU

1. Prijava i upis učenika u srednju školu

U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2018. godini. Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, kandidat stariji od 18 godina.

Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne programe.

Kandidati se na temelju ovog natječaja prijavljuju za upis u programe obrazovanja preko mrežne stranice: www.upisi.hr kojom pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Postupak prijave i podaci o proceduri upisa objavljeni su u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku 2019./2020.- Idemo u srednju!!!“ koja je također dostupna na prethodno navedenoj web adresi.

2. Programi obrazovanja i uvjeti za upis (tekst natječaja sa svim potrebnim podacima nalazi se u prilogu)

Kako bi se osigurala točnost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, prilikom upisa kandidati su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i međunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ-u, a u skladu s rokovima navedenim u ovom natječaju.

Ako su podaci netočni, učenici trebaju što prije obavijestiti razrednika u svojoj školi.

Plan upisa:

Program

Učenika

Odjela

Agroturistički tehničar (330404) 4 g.

20

1

Prodavač  (060923) IG 3 g.

20

1

Upravni referent (060404) 4 g.

20

1

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije (011803) IG 3 g.

10

0,5

Poljoprivredni gospodarstvenik (081603) IG 3 g.

10

0,5

Konobar - JMO (071353) 3 g.

8

0,4

Kuhar - JMO (071253) 3 g.

12

0,6

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2019./2010. u ljetnome, jesenskome i naknadnome upisnom roku sukladno opisu postupka i rokovima utvrđenim Odlukom o upisu.3. Upisni rokovi

DOSTAVA DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU STJEPANA SULIMANCA U LJETNOM UPISNOM ROKU VRŠITI ĆE SE NAKON OBJAVE KONAČNIH LJESTVICA PORETKA DANA:

15.7.2019. I 16.7.2019. OD 8.00 DO 16.00 SATI.

Dokumentacija, ovisno o programu koji učenik želi upisati, obuhvaća: upisnicu, potvrdu školske medicine ili liječničku svjedodžbu medicine rada, te ostale dokumente na temelju kojih su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

 

Ljetni upisni rok

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

27. 5. 2019.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

14. 6. 2019.

Početak prijava obrazovnih programa

26. 6. 2019.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

30. 6. 2019.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

1. – 5. 7. 2019.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26. 6. 2019.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

27. 5. – 26. 6. 2019.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

8. 7. 2019.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9. 7. 2019.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2019.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2019.

Objava konačnih ljestvica poretka

13. 7. 2019.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

15. – 19. 7. 2019.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

20. 7. 2019.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

12. 8. 2019.

 

Jesenski upisni rok

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21. 8. 2019.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23. 8. 2019.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21. 8. 2019.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

22. 8. 2019.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

23. 8. 2019.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

26. 8. 2019.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27. 8. 2019.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

28. 8. 2019.

Objava konačnih ljestvica poretka

29. 8. 2019.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

30. 8. 2019.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

1. 9. 2019.

 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

27. 5. – 10. 6. 2019.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

27. 5. – 10. 6. 2019.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

27. 5. – 17. 6. 2019.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

27. 5. – 17. 6. 2019.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17. 6. 2019.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

18. – 19. 6. 2019.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. 6. 2019.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

26. 6. 2019.

 

Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. i 19. 8. 2019.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

16. i 19. 8. 2019.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 

16. i 19. 8. 2019.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

16. i 19. 8. 2019.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

19. 8. 2019.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

20. 8. 2019.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

 

21. 8. 2019.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21. 8. 2019.


4. Podnošenje prigovoraRokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točci 3.  natječaja.

Tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole, učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka.

Redoviti učenik osnovne škole u RH može usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u RH (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u RH, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugom obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio obrazovanje u RH ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Središnjem prijamnom uredu koji je unio podatke.

U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može pisanim putem podnijeti prigovor srednjoj školi koja je provela ispit.

U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnosti u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnog povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

 

5. Podaci o kontaktima

Za sve upite vezano uz provedbu upisa u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca na raspolaganju stoje sljedeći kontakti:

 

Ime i prezime: Telefon: Fax: e-mail:

Josip Ivoš 091/177-5500 033/801-434 ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr

Sylwia Nasilowska-Blažok 091/177-5503 033/801-434 psiholog@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr

Martina Buneta 033/801-434 pedagog@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr

 

Klasa:100-02/19-01/1

Ur.broj:2189-69-01-19-01

U Pitomači, 4. lipnja 2019.

 

Ravnatelj:

Josip Ivoš, mag. philol. germ. et mag. hist.

Raspored sati
Vremenik provjera
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
Projekti i kampanje

 

Anketa
Sviđaju li Vam se naše nove stranice?


Oglasna ploča
Naša škola u medijima
CMS za škole logo
Srednja škola Stjepana Sulimanca / Dravska 41, HR-33405 Pitomača / www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr / ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
preskoči na navigaciju